بایگانی برچسب: موسسات گردشگری درماه مارچ گذشته شاهد تنزل 26 درصدی ثبت نام

گردشگری یونان در تهدید‌های همه جانبه

گردشگری یونان .

سیل مهاجران افسارگسیخته و پناهندگان غیر قانونی، مشکلات بانکی و مالی، تیرگی روابط با واشتنگتن و تصویر ناآرامی در خیابان‌های آتن، گردشگری یونان را از همه طرف محاصره کرده است.

ادامه‌ی خواندن